Thư viện trường có số sách toán từ 200 đến 300 cuốn. Khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều thừa 2 cuốn. Tính số sách đó.

Giải thích:

Gọi a là số sách toán của trường. Theo bài ta, ta có: \(\mathrm{a}-2 \in \mathrm{BC}(10,15,18)\)\(198 \leq \mathrm{a}-2 \leq 298\).

\(\begin{array}{l}10=2.5 \\15=3.5 \\18=2.3^{2}\end{array}\)

\(\text{BCNN}(10 ; 15 ; 18)=2 \cdot 3^{2} \cdot 5=90\)

\(\begin{array}{l}\Rightarrow \mathrm{BC}(10 ; 15 ; 18)=\mathrm{B}(90)=\{0 ; 90 ; 180 ; 270 ; 360 ; 450 ; \ldots\} \\\Rightarrow \mathrm{a}-2=270 \Rightarrow \mathrm{a}=272\end{array}\)

Vậy số sách toán của trường là 272 quyển.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q.10 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6314