Hàm số nào sau đây đồng biến trên \(\mathbb{R}\) ?

A.

\(y=x^{3}-3 x^{2}\)

B.

\(y=-x^{4}-7 x^{2}\)

C.

\(y=2^{x}+x\)

D.

\(y=\mathrm{e}^{|x|}\)

Giải thích:

Xét đáp án \(\mathrm{C}\)

Ta có: \(y^{\prime}=2^{x} \ln 2+1\gt 0, \forall x \in \mathbb{R}\).

Vậy hàm số \(y=2^{x}+x\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Trãi - Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Ninh Thuận - MĐ 7032