Rút gọn các biểu thức sau:

a) \(3 \sqrt{4}+2 \sqrt{25}-4 \sqrt{9}\)

Giải thích:

\(3 \sqrt{4}+2 \sqrt{25}-4 \sqrt{9}=3.2+2.5-4.3=4\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 (CT) 19-20 - Lai Châu - MĐ 6034