Rút gọn biểu thức \(P=\sqrt[3]{x^{5} \sqrt[4]{x}}\) với \(x>0\).

A.

\(P=x^{\frac{20}{21}}\).

B.

\(P=x^{\frac{7}{4}}\).

C.

\(P=x^{\frac{20}{7}}\).

D.

\(P=x^{\frac{12}{5}}\).

Giải thích:

Với \(x>0\), ta có \(P=\sqrt[3]{x^{5} \sqrt[4]{x}}=\sqrt[3]{x^{5}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt[4]{x}}=x^{\frac{5}{3}} \cdot x^{\frac{1}{12}}=x^{\frac{5}{3}+\frac{1}{12}}=x^{\frac{7}{4}}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Thái Bình - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Thái Bình - MĐ 6459