Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây:

A. Kết hôn khi nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi.

B. Tình yêu chân chính là cơ sở của hôn nhân.

C. Kết hôn là việc riêng của mỗi cá nhân không ai có quyền được can thiệp, góp ý.

D. Kết hôn trên nguyên tắc tự nguyện nhưng phải theo qui định của pháp luật.

E. Nhà nước qui định nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn.

F. Những người cùng dòng máu trực hệ nhưng có tình yêu chân chính và tự nguyện lấy nhau vẫn được pháp luật cho phép.

Giải thích:

B, D, E

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Kinh Bắc - Đề thi giữa kì 2 (CT) 20-21 - Bắc Ninh - MĐ 6156