Hỗn hợp T gồm \(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mathrm{Z}\left(58\lt \mathrm{M}_{\mathrm{X}}\lt \mathrm{M}_{\mathrm{Y}}\lt \mathrm{M}_{\mathrm{Z}}\lt 78\right)\), là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chỉ chứa \(C, H\)\(O\) có các tính chất sau:

- \(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mathrm{Z}\) đều tác dụng được với \(\mathrm{Na}\)

- \(\mathrm{Y}, \mathrm{Z}\) tác dụng được với \(\mathrm{NaHCO}_{3}\).

- \(\mathrm{X}, \mathrm{Y}\) đều có phản ứng tráng bạc.

Nếu đốt cháy hết \(0,25 \mathrm{~mol}\) hỗn hợp \(\mathrm{T}\) thì thu được \(\mathrm{m}\) gam chất \(\mathrm{CO}_{2}\), giá trị của \(\mathrm{m}\) gần nhất với

A.

44,4

B.

22,2

C.

11,1

D.

33,3

Giải thích:

\(\mathrm{X}, \mathrm{Y}, \mathrm{Z}\) tạp chức và \(58\lt \mathrm{MX}\lt \mathrm{MY}\lt \mathrm{MZ}\lt 78\)

nên:\(\mathrm{X}\) là HO-CH2-CHO

\(\mathrm{Y}\)\(\mathrm{OHC}-\mathrm{COOH}\)

\(\mathrm{Z}\) là HO-CH2-COOH

Các chất trong \(\mathrm{T}\) đều \(2 \mathrm{C}\) nên \(\mathrm{nCO}_2=2 \mathrm{nT}=0,5\)\(\rightarrow \mathrm{mCO}_2=22\) gam

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 20-21 - Nam Định - MĐ 6361