Cho biểu thức: \(\mathrm{A}=\frac{2+\mathrm{x}}{2-\mathrm{x}}-\frac{4 \mathrm{x}^{2}}{\mathrm{x}^{2}-4}-\frac{2-\mathrm{x}}{2+\mathrm{x}}\)

a) Tìm điều kiện xác định rồi rút gọn biểu thức A.

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\text { ĐКХĐ: } x \neq 2 ; x \neq-2 \\ \mathrm{~A}=\frac{2+\mathrm{x}}{2-\mathrm{x}}-\frac{4 \mathrm{x}^{2}}{\mathrm{x}^{2}-4}-\frac{2-\mathrm{x}}{2+\mathrm{x}}=\frac{(2+\mathrm{x})^{2}+4 \mathrm{x}^{2}-(2-\mathrm{x})^{2}}{(2-\mathrm{x})(2+\mathrm{x})} \\ A=\frac{4 x^{2}+8 x}{(2-x)(2+x)}=\frac{4 x(x+2)}{(2-x)(2+x)}=\frac{4 x}{2-x} \\\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - TP. Thanh Hóa - Thanh Hóa - MĐ 6913