Thực hiện phép tính:

c) \(\left(3 x^{3}-10 x^{2}+13 x-10\right):(x-2)\)

Giải thích:

Screenshot 2024-06-20 104844.png

Vậy \(\left(3 x^{3}-10 x^{2}+13 x-10\right):(x-2)=3 x^{2}-4 x+5\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 4 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6388