Trong không gian \(O x y z\), cho điểm \(M(1 ;-1 ;-2)\) và đường thẳng \(d: \frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{-2}\). Mặt phẳng đi qua \(M\) và chứa đường thẳng \(d\) có phương trình là

A.

\(x-z+1=0\).

B.

\(3 x+3 z+1=0\).

C.

\(x+z+1=0\).

D.

\(3 x-3 z+2=0\).

Giải thích:

Véc tơ chỉ phương của đường thẳng \(d\)\(\vec{u}=(2 ; 1 ;-2)\).Trên \(d\) ta lấy điểm \(N(-1 ; 1 ; 0)\).

Khi đó \(\overrightarrow{M N}=(-2 ; 2 ; 2)\).

\([\overrightarrow{M N}, \vec{u}]=(-6 ; 0 ;-6) \text {. }\)

Véctơ pháp tuyến của mặt phẳng \((\alpha)\)\(\vec{n}=(1 ; 0 ; 1)\).

Phương trình mặt phẳng \((\alpha): 1 \cdot(x-1)+0 \cdot(y+1)+1 \cdot(z+2)=0 \Leftrightarrow x+z+1=0\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thanh Chương 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Nghệ An - MĐ 6201