Trong mặt phẳng với tọa độ \(O x y\), cho điểm \(M(3 ;-4), \mathrm{N}(2 ; 3)\) và đường thẳng \(\Delta: 2 x+y+3=0\).

b) Viết phương trình đường tròn tâm \(M(3 ;-4)\) và tiếp xúc với đường thẳng \(\Delta\).

Giải thích:

Gọi đường tròn tâm \(M\)\((C)\).

Vì đường tròn \((C)\) tiếp xúc với \(\Delta\) nên ta có:

\(R=d(M, \Delta)=\frac{|2.3-4+3|}{\sqrt{2^{2}+1^{2}}}=\sqrt{5} .\)

Phương trình đường tròn \((C)\)\((x-3)^{2}+(y+4)^{2}=5\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Phan Ngọc Hiển - Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Cà Mau - MĐ 6182