Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

https://docdn.giainhanh.io/media/test/b7a3a5fbf4ac83d1f165d75a20976573.png

A.

\(f(x)=\frac{x+3}{2-x}\)

B.

\(f(x)=\frac{x+3}{x-2}\)

C.

\(f(x)=\frac{x-3}{x-2}\)

D.

\(f(x)=\frac{2 x-3}{x-2}\)

Giải thích:

Nhìn vào bảng biến thiên thấy: đồ thị hàm số có các đường tiệm cận \(x=2\)\(y=1\) nên loại \(\mathbf{A}, \mathbf{D}\).

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định nên chọn đáp án \(\mathbf{C}\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đề thi thử THPTQG lần 1 (CT) 19-20 - Gia Lai - MĐ 6611