c) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số \(y=-x^{2}+4 x-3\).

Giải thích:

Đỉnh parabol: \(I(2 ; 1)\)

Bảng biến thiên:

image.png

Đồ thị:

image.png

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Bà Rịa - Vũng Tàu - MĐ 7056