Cho dãy số \(\left(u_{n}\right)\) xác định bởi : \(u_{1}=2 ; u_{n+1}=\frac{u_{n}^{2}}{2 u_{n}-1}\), với \(n=1.2 .3 \ldots\).

b) Hãy xác định số hạng tổng quát của dãy số \(\left(u_{n}\right)\).

Giải thích:

Ta có \(\frac{1}{u_{n+1}}=\frac{2}{u_{n}}-\frac{1}{u_{n}^{2}}\).

Đặt \(v_{n}=\frac{1}{u_{n}}\), ta có \(v_{n+1}=2 v_{n}-v_{n}^{2} \Leftrightarrow v_{n+1}-1=2 v_{n}-v_{n}^{2}-1 \Leftrightarrow v_{n+1}-1=-\left(v_{n}-1\right)^{2}\).

\(\Leftrightarrow v_{n+1}-1=\left(v_{n-1}-1\right)^{4} \Leftrightarrow v_{n+1}-1=(-1)^{n+1}\left(v_{1}-1\right)^{2 n}=(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{2}\right)^{2 n} \text {. }\)

Suy ra \(v_{n+1}=(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{2}\right)^{2 n}+1\), hay \(v_{n}=(-1)^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{2 n-2}+1 \Rightarrow u_{n}=\frac{1}{1+(-1)^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{2 n-2}}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 20-21 - Phú Yên - MĐ 6218