Thực hiện phép tính:

b) \((2 x+3)^{2}-(2 x-1)(2 x+1)\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\text { b/ }(2 x+3)^{2}-(2 x-1)(2 x+1) \\=4 x^{2}+12 x+9-\left[(2 x)^{2}-1^{2}\right] \\=4 x^{2}+12 x+9-\left[4 x^{2}-1\right] \\=4 x^{2}+12 x+9-4 x^{2}+1 \\=12 x+10\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 4 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6388