Tìm \(x\), biết:

b) \(120-(3 x-9)=1440: 12\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}120-(3 x-9)=1440: 12 \\ 120-(3 x-9)=120 \\ 3 x-9=120-120 \\ 3 x-9=0 \\ 3 x=9 \\ x=3 .\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q.10 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6314