Giải các bất phương trình sau :

\(x^{2}+3 x+4\lt x^{2}+x-4\).

Giải thích:

\(x^{2}+3 x+4\lt x^{2}+x-4 \Leftrightarrow x\lt -4\)

Tập nghiệm \(S=(-\infty ;-4)\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Lý Thánh Tông - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Hà Nội - MĐ 6668