Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau:

The test was ______ easy that all the students got high scores.

A.

such

B.

so

C.

too

D.

enough

Giải thích:

so

Câu hỏi này nằm trong:

Đề tuyển sinh vào lớp 10 (CT) 20-21 - Thanh Hóa - MĐ 7022