Cho hình chóp \(\mathrm{S} . \mathrm{ABCD}\) có đáy \(\mathrm{ABCD}\) là hình thang vuông tại \(\mathrm{A}\)\(\mathrm{B}\). Biết \(A D=4 a\), \(A B=B C=2 a ; S A \perp(A B C D)\)\(S C=a \sqrt{10}\). Gọi \(\mathrm{E}\) là trung điểm của \(\mathrm{AD}\).

c) Chứng minh: \((S B E) \perp(S A C)\)

Giải thích:

Chứng minh \(\mathrm{ABCE}\) là hình vuông \(\Rightarrow B E \perp A C\)

\(\left.\begin{array}{l}\mathrm{SA} \perp(\mathrm{ABCD}) \\B E \subset(A B C D)\end{array}\right\} \Rightarrow B E \perp S A\)

\(\left.\begin{array}{l}B E \perp A C \\ B E \perp S A\end{array}\right\} \Rightarrow B E \perp(S A C)\)

\(\Rightarrow(S B E) \perp(S A C)\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Chí Thanh - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6834