Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A.

\(y=(0,5)^{x}\).

B.

\(y=(\sqrt{2})^{x}\).

C.

\(y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x}\).

D.

\(y=\left(\frac{e}{\pi}\right)^{x}\)

Giải thích:

Ta thấy \(\sqrt{2}\gt 1 \Rightarrow y=(\sqrt{2})^{x}\) đồng biến trên tập xác định \(\mathbb{R}\)..

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Trần Phú - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6621