Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 5 học sinh vào 5 ghế xếp thành một dãy?

A.

120 .

B.

240 .

C.

90 .

D.

60

Giải thích:

Số cách sắp xếp là: \(5!=120\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Quán Nho - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Thanh Hóa - MĐ 7098