Thực hiện phép tính:

a) \((x+5)(x-5)-(x+2)^{2}+4 x\)

Giải thích:

a) \(\begin{aligned} & (x+5)(x-5)-(x+2)^{2}+4 x \\ = & x^{2}-25-x^{2}-4 x-4+4 x=-29\end{aligned}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6287