Trong khai triển nhị thức \((a+2)^{n+6}(n \in N)\) có tất cả 17 số hạng . Khi đó giá trị \(\mathrm{n}\) bằng

A.

12

B.

11

C.

10

D.

17

Giải thích:

Phương pháp

Khai triển \((a+b)^{n}\)\(n+1\) số hạng.

Cách giải\((a+2)^{n+6}=\sum_{k=0}^{n+6} C_{n+6}^{k} a^{k} \cdot 2^{n+6-k}\), do đó khai triển trên có \(n+7\) số hạng.

Theo bài ra ta có: \(n+7=17 \Leftrightarrow n=10\).

Câu hỏi này nằm trong:

Trường THPT Hàm Rồng - Đề thi thử THPT (CT) 18-19 - Thanh Hóa - MĐ 7025