Cho khối tứ diện \(A B C D\). Gọi \(M, N\) lần lượt là trung điểm của các cạnh \(A B, C D ; P\) là điểm nằm trong đoạn \(B C\) sao cho \(B P=k P C(k\gt 1)\).

a) Tính thể tích khối tứ diện \(A B C D\) trong trường hợp \(\triangle A C D\) vuông tại \(A, \triangle B C D\) vuông cân tại \(B\)\(A B=A C=A D=a\).

Giải thích:

Vẽ hình

image.png

\(N\) là trung điểm của \(C D\)

\(\triangle B C D\) vuông cân tại \(B \Rightarrow N\) là tâm đường tròn ngoại tiếp \(\triangle B C D\)\(B N=\frac{C D}{2}=\frac{a \sqrt{2}}{2}\)

Lại có \(A B=A C=A D=a \Rightarrow A N \perp(B C D)\)\(A N=\frac{C D}{2}=\frac{a \sqrt{2}}{2}\)

\(S_{\triangle B C D}=\frac{1}{2} B N \cdot C D=\frac{C D^{2}}{4}=\frac{a^{2}}{2}\)

Vậy \(V_{A B C D}=\frac{1}{3} A N \cdot S_{\triangle B C D}=\frac{a^{3} \sqrt{2}}{12}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi HSG (CT) 20-21 - Hải Phòng - MĐ 5721