Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

b) \(x(x+y)-7 x-7 y\)

Giải thích:

\(x(x+y)-5 x-5 y=x(x+y)-5(x+y)=(x+y)(x-5)\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - TP. Thanh Hóa - Thanh Hóa - MĐ 6913