Giải các phương trình sau:

c) \(2 \sin ^{2} x-3 \sin x-2=0\).

Giải thích:

\(2 \sin ^{2} x-3 \sin x-2=0 \Leftrightarrow \sin x=-\frac{1}{2}\) hoặc \(\sin x=2\) (vô nghiệm)

\(\sin x=-\frac{1}{2} \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\frac{\pi}{6}+k 2 \pi \\x=\frac{7 \pi}{6}+k 2 \pi\end{array}(k \in \mathbb{Z})\right.\)

Vậy nghiệm của phương trình là: \(x=-\frac{\pi}{6}+\mathrm{k} 2 \pi, \mathrm{x}=\frac{7 \pi}{6}+\mathrm{k} 2 \pi(\mathrm{k} \in \mathbb{Z})\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi giữa kì 1 (CT) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 6631