Giải các phương trình sau:

c) \(\frac{1}{x+1}+\frac{5}{x-2}=\frac{21}{(x+1)(x-2)}\)

Giải thích:

c)

\(\begin{array}{l}D K X D: x \neq-1 ; x \neq 2 \\\frac{1}{x+1}+\frac{5}{x-2}=\frac{21}{(x+1)(x-2)} \\\Leftrightarrow \frac{x-2}{(x+1)(x-2)}+\frac{5(x+1)}{(x+1)(x-2)}=\frac{21}{(x+1)(x-2)} \\\Leftrightarrow x-2+5(x+1)=21 \\\Leftrightarrow 6 x=18 \\\Leftrightarrow x=3(n)\end{array}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(\mathrm{S}=\{3\}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Kiến Thiết - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 5879