Cho hàm số \(y=f(x)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\), có đạo hàm \(f^{\prime}(x)=x^{3}(x-1)^{2}(x+2)\). Hỏi hàm số \(y=f(x)\) có bao nhiêu điểm cực trị?

A.

\(2\)

B.

\(0\)

C.

\(1\)

D.

\(3\)

Giải thích:

Ta có: \(f^{\prime}(x)=0 \Leftrightarrow x^{3}(x-1)^{2}(x+2)=0\left[\begin{array}{l}x=0 \\ x=1 \\ x=-2\end{array}\right.\).

Qua nghiệm \(x=1\) (nghiệm bội chẵn) \(f^{\prime}(x)\) không đổi dấu \(\Rightarrow\) hàm số có 2 cực trị.

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (TK) 18-19 - Bắc Ninh - MĐ 7074