Thực hiện phép tính:

c) \(5^{9}: 5^{7}+12 .|-3|+2019^{0}\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\text {} 5^{9}: 5^{7}+12 \cdot|-3|+2019^{0} \\ =5^{2}+12 \cdot 3+2019^{0} \\ =25+12 \cdot 3+1 \\ =25+36+1 \\ =62\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q.10 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6314