Cho đường tròn tâm \(\mathrm{O}\) có đường kính \(\mathrm{AB}\). Vẽ điêm \(\mathrm{C}\) thuộc đường tròn \((\mathrm{O})(\mathrm{C}\) khác \(\mathrm{A}\)\(\mathrm{B})\). Tiếp tuyến tại \(\mathrm{A}\) cắt \(\mathrm{BC}\) tại \(\mathrm{I}\). Gọi \(\mathrm{M}\) là trung điểm \(\mathrm{AI}\).

c) Tia \(\mathrm{MC}\) cắt tiếp tuyến \(\mathrm{B} y\) của đường tròn \((\mathrm{O})\) tại \(\mathrm{E}\). Chứng minh đường cao \(\mathrm{CH}\) của tam giác \(\mathrm{ABC}\) và hai đường thă̆ng \(\mathrm{MB}, \mathrm{AE}\) đồng quy tại một điểm.

Giải thích:

Gọi \(\mathrm{K}\) là giao điểm của \(\mathrm{MB}\)\(\mathrm{AE}\)

\(\mathrm{MI} / / \mathrm{BE}\) (vì cùng vuông góc với \(\mathrm{AB}\) )

\(\Rightarrow \frac{B E}{M I}=\frac{E C}{C M}\) (hệ quả của định lý Ta-lét)

\(\mathrm{MA} / / \mathrm{BE}\) (vì cùng vuông góc với \(\mathrm{AB}\) )

\(\Rightarrow \frac{B E}{M A}=\frac{E K}{K A}\) (hệ quả của định lý Ta-lét)

\(\mathrm{MI}=\mathrm{MA}\) (vì \(\mathrm{M}\) là trung điểm của \(\mathrm{IA}\) )

Nên \(\frac{E C}{C M}=\frac{E K}{K A}\)=\gt CK // MA (địh lý Ta-lét đảo)

\(\mathrm{CH} / / \mathrm{MA}\) (vì cùng vuông góc với \(\mathrm{AB}\) )

Nên 3 điểm \(\mathrm{C}, \mathrm{K}, \mathrm{H}\) thẳng hàng

\(\Rightarrow>\) đường cao \(\mathrm{CH}\) của tam giác \(\mathrm{ABC}\) và hai đường thẳng\(\mathrm{MB}, \mathrm{AE}\) đồng quy tại một điểm

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 8 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6292