Rút gọn biểu thức

b) \((2 \mathrm{x}-3)^{2}-(3-\mathrm{x})(3+\mathrm{x})\)

Giải thích:

\(\begin{array}{l}\mathrm(2 \mathrm{x}-3)^{2}-(3-\mathrm{x})(3+\mathrm{x}) \\ =4 \mathrm{x}^{2}-12 \mathrm{x}+9-9+\mathrm{x}^{2} \\ =5 \mathrm{x}^{2}-12 \mathrm{x}\end{array}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 7 - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 5765