Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số \(y=x-\ln x\) trên đoạn \(\left[\frac{1}{2} ; \mathrm{e}\right]\) theo thứ tự là:

A.

1 và \(\mathrm{e}\).

B.

1 và \(\frac{1}{2}+\ln 2\).

C.

1 và \(\mathrm{e}-1\).

D.

\(\frac{1}{2}+\ln 2\)\(\mathrm{e}-1\).

Giải thích:

Ta có \(y^{\prime}=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x} ; y^{\prime}=0 \Leftrightarrow x=1 \in\left[\frac{1}{2} ; \mathrm{e}\right]\).

Ta có \(y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}+\ln 2 ; y(1)=1 ; y(\mathrm{e})=\mathrm{e}-1.\) Vậy \(\min _{\left[\frac{1}{2} ; \mathrm{e}\right.} y=1 ; \max _{\left[\frac{1}{2} ; \mathrm{e}\right]} y=\mathrm{e}-1\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thiệu Hóa - Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Thiệu Hóa - Thanh Hóa - MĐ 6409