Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\) cân tại \(\mathrm{A}\). Kẻ \(\mathrm{AH}\) vuông góc với \(\mathrm{BC}(\mathrm{H} \in \mathrm{BC})\)

d) Chứng minh \(\mathrm{BM} / / \mathrm{AC}\)

Giải thích:

\(\Delta \mathrm{AHC}=\Delta \mathrm{MHB}(\mathrm{cmt})\)

=> \(\mathrm{HAC}\) \(=\mathrm{HMB}\) ( hai góc tương ứng)

mà hai góc \(\mathrm{HAC}\); \(\mathrm{HMB}\) ở vị trí so le trong

nên suy ra : BM // AC

Vậy BM // AC

Câu hỏi này nằm trong:

THCS Gia Khánh - Đề thi giữa học kì 2 (CT) 19-20 - H. Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - MĐ 6384