Chứng minh rằng : \(8 x-2 x^{2}-9\lt 0\) với mọi số thực \(\mathrm{x}\).

Giải thích:

Chứng minh rằng : \(8 x-2 x^{2}-9\lt 0\) với mọi số thực \(\mathrm{x}\).Ta thấy :

\(\mathrm{B}=8 x-2 x^{2}-9\)\(\begin{array}{l}=-2 x^{2}+8 x-9 \\=-2\left(x^{2}-4 x+4,5\right) \\=-2\left(x^{2}-4 x+4+0,5\right) \\=-2\left[(x-2)^{2}+0,5\right]\end{array}\)

Do \((\mathrm{x}-2)^{2} \geq 0\) với mọi \(\mathrm{x}\) nên\((x-2)^{2}+0,5 \geq 0,5\) với mọi \(\mathrm{x}\)\(\Rightarrow B=-2\left[(x-2)^{2}+0,5\right] \leq-1\) với mọi \(\mathrm{x}\)\(\Rightarrow B\lt 0\) với mọi \(\mathrm{x}\)

Vậy \(8 x-2 x^{2}-9\lt 0\) với mọi số thực \(\mathrm{x}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối học kì 1 (CT) 20-21 - Yên Lạc - Vĩnh Phúc - MĐ 5696