Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì cường độ dòng điện

A.

trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch

B.

trong mạch trễ pha \(0,5 \pi\) so với điện áp hai đầu đoạn mạch

C.

hiệu dụng phụ thuộc vào tần số của điện áp

D.

trong mạch sớm pha \(0,5 \pi\) so với điện áp hai đầu đoạn mạch

Giải thích:

+ Đoạn mạch chỉ chứa điện trở thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Nam Định - MĐ 6638