Trong không gian \(O x y z\), cho hai điểm \(A(2 ;-1 ;-3)\)\(B(-2 ; 3 ; 1)\). Phương trình mặt phẳng trung trợc của đoạn thẳng \(A B\)

A.

\(-4 x+4 y+4 z+3=0\).

B.

\(4 x-4 y-4 z+1=0\).

C.

\(x-y-z=0\).

D.

\(-x+y+z+1=0\).

Giải thích:

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng \(A B\) là mặt phẳng đi qua trung điểm của \(A B\) và vuông góc với \(A B\).

Gọi \(I\) là trung điểm của \(A B\), ta có \(\left\{\begin{array}{l}x_{I}=\frac{x_{A}+x_{B}}{2}=\frac{2-2}{2}=0 \\ y_{I}=\frac{y_{A}+y_{B}}{2}=\frac{-1+3}{2}=1 \Rightarrow I(0 ; 1 ;-1) \text {. } \\ z_{I}=\frac{z_{A}+z_{B}}{2}=\frac{-3+1}{2}=-1\end{array}\right.\)

Tọa độ vectơ \(\overrightarrow{A B}=(-4 ; 4 ; 4)=-4 \vec{n}\) với \(\vec{n}=(1 ;-1 ;-1)\).

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng \(A B\) qua \(I(0 ; 1 ;-1)\), có vectơ pháp tuyến \(\vec{n}=(1 ;-1 ;-1)\) có phương trình là: \(1 .(x-0)-1 .(y-1)-1 .(z+1)=0 \Leftrightarrow x-y-z=0\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Thanh Chương 1 - Đề thi thử THPTQG Lần 1 (CT) 19-20 - Nghệ An - MĐ 6201