Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Guest: "Would you give this note to Mr. Wilson, please?"

Secretary: “ ________ "

A.

Yeah. Why not?

B.

Sorry. Why do I have to do?

C.

No, I wouldn't. Suit yourself.

D.

Sorry, I can't. He no longer works here.

Giải thích:

Đáp án D

Khách: "Cô có thể làm ơn đưa ghi chú này cho ông Wilson được không?"Thư ký: " _______ ".

A. Ừ. Tại sao không? \(\rightarrow\) không phù hợp với ngữ cảnh trang trọng, lịch sự

B. Xin lỗi. Tại sao tôi phải làm thế?

C. Không, tôi sẽ không đưa. Tùy bạn thôi.

D. Xin lỗi, tôi không thể. Ông ấy không còn làm việc ở đây nữa.

Các phản hồi \(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}\) không phù hợp.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Trần Phú - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Tp. Hải Phòng - MĐ 5511