Nếu \(\int_{1}^{3} f(x) d x=5\)\(\int_{1}^{2} f(x) d x=2\) thì \(\int_{2}^{3} f(x) d x\) bằng

A.

7.

B.

-3.

C.

3.

D.

-7.

Giải thích:

Ta có: \(\int_{2}^{3} f(x) d x=\int_{1}^{3} f(x) d x-\int_{1}^{2} f(x) d x=5-2=3\).

Câu hỏi này nằm trong:

THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Đề thi cuối kì 2 (CT) 19-20 - Tp. Thủ Dầu Một - Bình Dương - MĐ 6871