Tính diện tích \(S\) của mặt cầu có đường kính bằng 6

A.

\(S=12 \pi\)

B.

\(S=144 \pi\)

C.

\(S=48 \pi\)

D.

\(S=36 \pi\)

Giải thích:

Ta có: Mặt cầu có đường kính bằng 6 suy ra \(r=3\) nên

\(S=4 \pi r^{2}=4 \pi \cdot 3^{2}=36 \pi \text {. }\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Trần Phú - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6621