Cho đường tròn tâm \(\mathrm{O}\) có đường kính \(\mathrm{AB}\). Vẽ điêm \(\mathrm{C}\) thuộc đường tròn \((\mathrm{O})(\mathrm{C}\) khác \(\mathrm{A}\)\(\mathrm{B})\). Tiếp tuyến tại \(\mathrm{A}\) cắt \(\mathrm{BC}\) tại \(\mathrm{I}\). Gọi \(\mathrm{M}\) là trung điểm \(\mathrm{AI}\).

a) Chứng minh tam giác \(\mathrm{ABC}\) vuông và \(\mathrm{OM}\) vuông góc \(\mathrm{AC}\).

Giải thích:

Screenshot 2024-06-19 160530.png

HS chứng minh đúng tam giác \(\mathrm{ABC}\) vuông

\(\mathrm{HS}\) chứng minh được \(\mathrm{OM}\) là đường trung bình của tam giác \(\mathrm{ABI}\)\(\mathrm{OM} / / \mathrm{BI}\)

HS chứng minh được \(\mathrm{OM}\) vuông góc \(\mathrm{AC}\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 1 (CT) 19-20 - Q. 8 - TP. Hồ Chí Minh - MĐ 6292