Cho khối chóp tứ giác đều \(S . A B C D\) có cạnh đáy bằng \(a\), góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng \(60^{\circ}\). Tính thể tích của khối chóp \(S \cdot A B C D\) ?

Giải thích:

image.png

Gọi \(O\) là tâm của đáy, gọi \(M\) là trung điểm của \(C D\).

Góc giữa \(\mathrm{mp}(\mathrm{SCD})\)\(\mathrm{mp}(\mathrm{ABCD})\) là: \(\widehat{S M O}=60^{\circ}\).

\(O M=\frac{1}{2} B C=\frac{a}{2}, S O=O M \tan 60^{\circ}=\frac{a \sqrt{3}}{2}\).

Thể tích khối chóp \(S . A B C D\)

\(V_{S . A B C D}=\frac{1}{3} S O \cdot S_{A B C D}=\frac{1}{3} \cdot \frac{a \sqrt{3}}{2} \cdot a^{2}=\frac{a^{3} \sqrt{3}}{6} .\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Kiến Thụy - Đề thi cuối kì 1 (CT) 20-21 - TP. Hải Phòng- MĐ 5715