Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y=\frac{2 x-6}{x+1}\)

A.

\(y=3\)

B.

\(y=-1\)

C.

\(y=-6\)

D.

\(y=2\)

Giải thích:

Ta có: \(\lim _{x \rightarrow \pm \infty} y=\lim _{x \rightarrow \pm \infty} \frac{2 x-6}{x+1}=\lim _{x \rightarrow \pm \infty} \frac{2-\frac{6}{x}}{1+\frac{1}{x}}=2\).

Vậy: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y=\frac{2 x-6}{x+1}\)\(y=2\)

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 (CT) 19-20 - Hải Phòng - MĐ 5544