Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=x^{2}-x\)\(y=2 x\) bằng

A.

\(\frac{7}{2}\).

B.

\(\frac{9}{2}\).

C.

\(\frac{11}{2}\).

D.

\(\frac{19}{2}\).

Giải thích:

Phương trình hoành độ giao điểm: \(x^{2}-x=2 x \Leftrightarrow x^{2}-3 x=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0 \\ x=3\end{array}\right.\)

Diện tích hình phẳng cần tìm là: \(S=\int_{0}^{3}\left|x^{2}-3 x\right| d x=\frac{9}{2}\).

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi cuối kì 2 (CT) 20-21 - Tp. Cần Thơ - MĐ 5518