Âm sắc của âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm?

A.

Tần số

B.

Đồ thị dao động

C.

Mức cường độ

D.

Cường độ

Giải thích:

+ Âm sắc là đặc trưng sinh lý ứng với đồ thị dao động âm

Câu hỏi này nằm trong:

Đề thi thử THPTQG (CT) 18-19 - Nam Định - MĐ 6638