Trong không gian \(O x y z\), cho mặt phằng \((P)\) vuông góc với đường thẳng \(d: \frac{x+2}{-1}=\frac{y-1}{3}=\frac{z}{2}\). Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của \((P)\).

A.

\(\overline{n_{1}}=(-2 ; 1 ; 0)\).

B.

\(\overrightarrow{n_{2}}=(1 ; 3 ; 2)\).

C.

\(\overrightarrow{n_{3}}=(1 ;-3 ;-2)\).

D.

\(\overrightarrow{n_{4}}=(2 ; 3 ; 2)\).

Giải thích:

Vi mặt phẳng \((P)\) vuông góc với đường thẳng \(d\) nên véctơ chi phương của đường thẳng \(d\) chính là véctơ pháp tuyến của mặt phẳng \((P)\), mà đường thẳng \(d\) có một véctơ chỉ phương là \(\vec{u}=(1 ;-3 ;-2)\), suy ra một vectơ pháp tuyến của \((P)\)\(\overrightarrow{n_{3}}=(1 ;-3 ;-2)\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Hữu Thận - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6750