Trong không gian \(O x y z\), cho mặt phằng \((P): x+3 y-5=0\). Vectơ nào dưới đây là mọt vectơ pháp tuyến cúa mặt phẳng \((P)\) ?

A.

\(\overrightarrow{n_{1}}=(1 ; 3 ;-5)\).

B.

\(\overrightarrow{n_{2}}=(-1 ; 3 ;-5)\)

C.

\(\overrightarrow{n_{3}}=(1 ;-3 ; 0)\).x

D.

\(\overrightarrow{n_{4}}=(1 ; 3 ; 0)\).

Giải thích:

Mặt phẳng \((P)\) có vec tơ pháp tuyến là \(\overrightarrow{n_{(P)}}=(1 ; 3 ; 0)\)

Câu hỏi này nằm trong:

THCS&THPT Tân Lâm - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6916