Mark the letter \(A, B, C\) or \(D\) on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

"You must never play truant again," said their mother.

A.

Their mother forbade them from playing truant again.

B.

They are not allowed to play truant ever again by their mother.

C.

Their mother commanded that they should not play truant again.

D.

Never would their mother allow them to play truant again.

Giải thích:

Đáp án \(\mathbf{A}\)

must never + V_nguyên thể : không được phép làm gì (cấm làm gì)

forbade \(\mathrm{sb}\) from doing sth: cấm ai làm gì

be not allowed to V_nguyên thể: không được cho phép làm gì command (v): ra lệnh

Never + trợ động từ \(+\mathrm{S}+\mathrm{V}\) _nguyên thể...: không bao giờ...

A. Mẹ của họ cấm họ trốn học một lần nữa.

B. Họ không được mẹ cho phép trốn học một lần nữa. \(\rightarrow\) sai nghĩa

C. Mẹ của họ ra lệnh rằng họ không nên trốn học nữa. \(\rightarrow\) sai nghĩa

D. Không bao giờ mẹ của họ cho phép họ trốn học một lần nữa. (Sai "would")

Tạm dịch: "Các con không bao giờ được phép trốn học nữa", mẹ nói. = Mẹ của họ cấm họ trốn học một lần nữa.

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Chuyên Trần Phú - Đề thi thử THPTQG (CT) 19-20 - Tp. Hải Phòng - MĐ 5511