Thể tích của khối trụ có chiĉ̀u cao bằng 10 và bán kính đường tròn đáy bằng 4 là

A.

\(160 \pi\).

B.

\(164 \pi\).

C.

\(144 \pi\).

D.

\(64 \pi\).

Giải thích:

Thể tích của khối trụ bằng \(V=\pi \cdot 16 \cdot 10=160 \pi\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Trần Phú - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Hà Tĩnh - MĐ 6621