Trong không gian \(O x y z\), cho hai điểm \(A(2 ; 3 ; 1)\)\(B(5 ; 2 ;-3)\). Đường thẳng \(A B\) có phương trình tham số là:

A.

\(\left\{\begin{array}{l}x=5+3 t \\ y=2+t \\ z=-3+4 t\end{array}\right.\).

B.

\(\left\{\begin{array}{l}x=2+3 t \\ y=3+t \\ z=1+4 t\end{array}\right.\).

C.

\(\left\{\begin{array}{l}x=5+3 t \\ y=2-t \\ z=3-4 t\end{array}\right.\).

D.

\(\left\{\begin{array}{l}x=2+3 t \\ y=3-t \\ z=1-4 t\end{array}\right.\).

Giải thích:

+ Ta có: \(\overrightarrow{A B}=(3 ;-1 ;-4)\)

+ Đường thẳng \(A B\) có 1 vectơ chi phương là \(\vec{u}=\overrightarrow{A B}=(3 ;-1 ;-4)\) và đi qua điểm \(A(2 ; 3 ; 1)\) nên có phưong trình tham số là \(\left\{\begin{array}{l}x=2+3 t \\ y=3-t \\ z=1-4 t\end{array}\right.\).

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Vĩnh Định - Đề thi thử THPTQG (TK) 19-20 - Quảng Trị - MĐ 6798