Cho tam giác \(\mathrm{ABC}\)\(\mathrm{N}\) thuộc cạnh \(\mathrm{BC}\) sao cho \(\mathrm{BN}=2 \mathrm{NC}\). Chứng minh \(\overrightarrow{A N}=\frac{1}{3} \overrightarrow{A B}+\frac{2}{3} \overrightarrow{A C}\)

Giải thích:

image.png

Ta có:

\(\overrightarrow{A N}=\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{B N}=\overrightarrow{A B}+\frac{2}{3} \overrightarrow{B C}=\overrightarrow{A B}+\frac{2}{3}(\overrightarrow{B A}+\overrightarrow{A C})=\overrightarrow{A B}-\frac{2}{3} \overrightarrow{A B}+\frac{2}{3} \overrightarrow{A C}=\frac{1}{3} \overrightarrow{A B}+\frac{2}{3} \overrightarrow{A C}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Trần Nguyên Hãn - Đề thi giữa học kì 1 (CT) 20-21 - Tp. Hải Phòng - MĐ 5756