Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) \(y=\frac{\sin x}{x}\)

Giải thích:

\(y^{\prime}=\frac{(\sin x)^{\prime} x-(x)^{\prime} \sin x}{x^{2}}=\frac{x \cos x-\sin x}{x^{2}}\)

Câu hỏi này nằm trong:

THPT Nguyễn Chí Thanh - Đề thi cuối kì 2 (CT) 18-19 - Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh - MĐ 6834